img2
फोहोरको पुन:प्रयोग 

पुरानो भएको लुगा र कपडालाई उपकरणको मार्फत डस्ना र सिरक जस्तो फेरी प्रयोग गर्न मिल्ने सामान बनाउन सकिन्छ । 

फाल्नुभन्दा पुन:प्रयोग गरेर फोहोर व्यवस्थापन र न्यूनीकरणमा सहयोग गरौं । 

Give Us Feedback